En komprimerad berättelse om utvecklingen av struktur i verksamheters förnyelse- och värdeskapande processer med stöd av Molins processtrappa och Triple Bottom Line

Struktur och processer byggs med trappstegen

                                           lär och utvecklar (verksamheten och sig själv)

                                  gör

                          kan (såväl kunskaps- som organisationsmässigt)

                 vill

        förstår


En annorlunda form av Maslows behovstrappa – Molins processtrappa.

Det människor inte förstår, vill de inte vara delaktiga i. Om de förstår, måste de sedan ta ställning till, om de vill. Hur påverkar processen dem? Bedömer de att den är positiv prövar de, om de kan medverka. Finns kunskaps- och organisationsförutsättningarna? Och det räcker inte med enbart kunskapsutveckling. Även de organisationsmässiga förutsättningarna måste finnas för att arbetet med förnyelse och värdeskapande ska komma igång. Finns dessa förut-sättningar, gör människor mer, än vad som kanske förväntas! Sedan gäller det att pedagogiskt utvärdera uppnådda resultat och lära och utveckla såväl på individ- som organisationsplanet.

Tankarna utvecklade jag i slutet av 1980 talet mot bakgrund av mina erfarenheter av att driva processer för verksamhetsutveckling. Syftet var att åstadkomma struktur i arbete med förny-else och värdeskapande. För att öka medarbetarengagemanget kompletterade jag ekonomiskt mätbara värden med upplevelsevärden (den Kompletterande BalansRäkningen – KBR) och verksamhetskulturen (Analys av VerksamhetsKulturen – AVK). Ekonomi är en förutsättning för all verksamhets långsiktiga överlevnad. Men utan utveckling av verksamhetskulturen och upplevelsevärdena, försvåras (omöjliggörs?) arbete med förnyelse och värdeskapande.

Under 2000 talet har jag sedan prövat, hur konventionella verksamhetsplaner med process-trappan som grund kan utvecklas till interaktiva, aktuella värdeplaner med bild- och IT stöd. Det innebär att Bottom Line utvecklas till Triple Bottom Line d v s tre bokslut, som speglar ekonomins (RR och BR), upplevelsevärdenas (KBR) respektive verksamhetskulturens (AVK) utveckling. Eftersom nästan alla verksamheter arbetar med förnyelse och värdeskapande gestaltad i verksamhetsplaner är behovet stort och marknaden enorm.

Redan på 1980 talet drömde jag om ett tydligare mer engagerande och interaktivt styrelse- och ledningsarbete med stöd av bilder och IT, som bl a speglar ledningens, medarbetarnas och kundernas / brukarnas bilder mot varandra (triangulering) och ökar realismen i verksamhetsut- vecklingen! Med tänk, strukturer, processer och verktyg, som inte fanns men som finns nu. Nödvändigt med gemensamma ”bilder” för Nu respektive Önskat läge (framtiden)?

Att leda verksamheter med stöd av makt, hierarkier och kontroll är ingen större konst. Att leda och utveckla verksamheter tillsammans med och genom människor är däremot konst!

En längre beskrivning av bakgrunden till, utvecklingen av och arbete med Triple Bottom Line ges i ”Framtiden? Ett paradigmskifte? Med nya ledningssystem?”

Björn Molin
www.verksamhetskultur.se/